logo VEG Kruiskerk Heerde
Meeluisteren via:  Winamp windows Media Player Real Player QuickTime Ander apparaat

Actueel
ZomerAvondZang rond het thema "Wees een Zegen"
Vrije Evangelische Gemeente in HeerdeElk jaar zijn er in de vakantiemaanden in onze kerk ZomerAvondZang avonden. Dit zijn laagdrempelige kerkdiensten op de zondagavond waarbij zingen centraal staat. Het centrale thema dit jaar is "Wees een Zegen".
Tijdens de eerste ZomerAvondZang op zondag 2 juli a.s. staat ‘wees een zegen, zoals Abraham' centraal. De avond begint om 19.00 uur. Er is muzikale medewerking van Eva Houtjes uit Heerde. Zingt u mee?

Lees verderPastorale Handreiking 23- Tien Geboden
Vrije Evangelische Gemeente in HeerdeIn de serie pastorale handreikingen is weer een nieuw exemplaar verschenen. Dit maal met het onderwerp "Tien Geboden". De pastorale handreiking gaat in op wat deze 'geboden' voor ons betekenen en waarom ze in onze gemeente niet bij het begin van elke dienst lezen. Leerzaam om een stukje identiteit van onze gemeente te kennen.

Lees verderMozes - Jezus reis vanuit Heerde
Vrije Evangelische Gemeente in HeerdeVan 21 t/m 31 mei 2018 wordt vanuit Heerde een Mozes-Jezus reis georganiseerd naar Israël en Jordanië. Een bijzondere en gevarieerde reis met ds. Weststrate uit Heerde als reisleider. Het betreft een 11 daagse reis. Belangstellenden kunnen zich nu al opgeven.

Lees verderDiensten archief
29 juni
Avonddienst

Kerkelijke inzegening huwelijk Tom Rodenburg en Linda van der Kooi.
25 juni
Ochtenddienst

Samenzang lied 161 EL

Samenzang lied 181, 1.4.5 EL

Mededelingen kerkenraad

Aanvangslied 7 JdH

Bemoediging en groet

Samenzang lied/psalm 148, 1.4.6 NLB

Gebed

naar de kinderen

Samenzang ‘kinderlied’  Zie de zon, zie de maan https://www.youtube.com/watch?v=e-Qlnzgw3GI&index=9&list=PLB7D589EE3091E08A

Lezen:    Exodus 6 vers 26 t/m Exodus 7 vers 6 + Exodus 7 vers 19 t/m 25

Samenzang: lied 723 NLB

Lezen: Romeinen 8 vers 18 t/m 26

Samenzang: lied 412, 1.3.6 NLB

Verkondiging

Samenzang: lied 902, 1.3.5 NLB

Herdenking br. Gerrit Jan Horst (1938-2017)

Samenzang lied 371, 1.3.4 EL

Dankgebed en voorbede

Overhandiging  van de opbrengst ’40 dagentijd-actie’

Inzameling van de gaven

De kinderen komen terug en vertellen…..

Samenzang lied 885 NLB

Zegen

We zingen bij het  verlaten van de kerk lied  247 EL
25 juni
Avonddienst

God & You(th) dienst. Met muzikale medewerking van GROW uit Wezep.
20 juni
Ochtenddienst

Dankdienst voor het leven van br. Gerrit.J. Horst.

Van 9.30 uur tot 10.15 uur is er gelegenheid de familie te condoleren in de Bovenzaal. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op begraafplaats Engelmanskamp in Heerde.
18 juni
Ochtenddienst


18 juni
Avonddienst


14 juni
Ochtenddienst

DANKDIENST voor het leven van Johannes (Joop) Gijsbertus Niewöhner.

Voor de dienst is er van 10.00 tot 10.45 uur gelegenheid de familie te condoleren. Na afloop van de dienst vindt de begrafenis plaats op begraafplaats aan de Soerenseweg in Apeldoorn.

 
11 juni
Ochtenddienst

Gezinsdienst. De kinderen blijven in de kerk. Er is geen nevendienst.
11 juni
Avonddienst

Heerde Zingt op Zondag dienst. Alemet uit Oene komt met en voor ons zingen.
04 juni
Ochtenddienst

Pinkersterfeest. Tijdens deze dienst zullen er 7 jonge mensen belijdenis van hun geloof doen. 
04 juni
Avonddienst

Gezamenlijke Pinkstersamenkomst van de kerken in Heerde in de Johanneskerk aan de Dorpstraat. In de kruiskerk is er geen dienst.
Toon meer diensten

Vrije Evangelische Gemeente in Heerde

Kortweg ook wel 'Kruiskerk Heerde' genoemd. Wie zijn wij, wat doen wij en wat hebben wij te bieden?

Hier, op onze website, vindt u alle activiteiten binnen de gemeente inclusief een nadere toelichting en we vertellen over onze identiteit. Daarnaast bieden we u de gelegenheid om onze diensten online te beluisteren en mee te beleven, bij u thuis, op een moment dat u daar tijd en rust voor hebt gevonden.

Wij zijn een actieve gemeente en reiken graag een helpende hand. De coördinatie daarvan ligt in handen van de commissie Werk In Uitvoering. Zij berichten u over de activiteiten van onze zendingswerkers in het buitenland en overige projecten.

Hebt u vragen of opmerkingen over de hier gegeven informatie dan nodigen wij u deze aan ons kenbaar te maken. Dat kan via het contactformulier.

2017- Bij de maanden juli en augustus

1517 – 2017  ALLEMAAL HERVORMERS: JOHANNES CALVIJN

Johannes Calvijn (geboren 10 juli 1509 te Picardië -, overleden 27 mei 1564 te Genève) is misschien wel de belangrijkste theoloog die is voortgekomen uit de reformatie. Calvijn wordt vaak in één adem genoemd met Maarten Luther.

Het eerste onderwijs van Calvijn bestond uit huisonderwijs. Later studeerde hij aan het College der Capetten (een jongensschool). In 1523 werd Calvijn naar het Collège de la Marche in Parijs gestuurd. Hij werd daar onderwezen in de Latijnse en Franse letteren. Calvijns vader wilde dat zijn zoon priester zou worden, maar door een conflict met het kapittel werd het uiteindelijk een studie rechten. In 1532 verscheen Calvijns eerste boek. In dit boek toont Calvijn zich nog een humanist. Het boek was een hulde aan Erasmus van Rotterdam.

Voor de redevoering van een vriend had Calvijn materiaal aangedragen. Uit deze rede blijkt dat Calvijn positief stond tegenover de beginselen van de reformatie. In 1536 kwam de eerste editie van zijn Institutio Religionis Christianae (de Institutie) uit.   

In 1536 reisde Calvijn naar Genève. Hier riep Farel zijn hulp in bij de hervorming. Calvijn beschouwt dit verzoek als een roeping van God. Calvijn is van mening dat de hervorming niet alleen de geloofsleer betreft. Het Woord van God dient ook invloed te hebben op het openbare leven. Samen met Farel probeerde hij een aantal wijzigingen door te voeren in het openbaar bestuur. Nadat ze een catechismus en een geloofsbelijdenis hadden opgesteld, eisten ze dat alle inwoners van Genève deze onderschreven. Het bestuur in Genève, dat in zijn geloofsovertuiging veel liberaler was, weigerde in te gaan op Farels en Calvijns eisen. In 1538 ontnam het stadsbestuur Calvijn het recht mensen te excommuniceren. Omdat Calvijn en Farel dit recht als een essentieel onderdelen van hun werk beschouwden, reageerden zij hierop door het avondmaal te onthouden aan alle inwoners van Genève. Als reactie hierop werd Calvijn uit Genève verbannen.

Na zijn verbanning uit Genève trok Calvijn naar Straatsburg, waar hij, dankzij zijn vriend Martin Bucer, predikant van de Franse vluchtelingengemeente werd. In de jaren die volgden oefende Bucer een grote invloed uit op Calvijn. Ook trouwde hij met Idelette van Buren, een weduwe van een wederdoper. In 1546 kregen zij een zoon, maar deze overleed spoedig. In Straatsburg begon hij te werken aan een protestantse liturgie. In 1539 verscheen een eerste psalmboek met 18 psalmen met daarbij de berijmde Geloofsbelijdenis, de Lofzang van Simeon en de Tien geboden. Vijf van deze psalmen zijn door Calvijn zelf berijmd. De andere psalmen zijn berijmd door Clement Marot. In 1540 kwamen formulieren voor de kerkdiensten en voor de bediening van Doop en Avondmaal van zijn hand. Ook verscheen zijn eerste commentaar op de Bijbel in deze periode van zijn leven. Het betreft het commentaar op de Brief van Paulus aan de Romeinen.

Tijdens zijn ballingschap volgde Calvijn de ontwikkelingen in Genève nauwgezet. Toen een aantal aanhangers van Calvijn in de gemeenteraad gekozen waren, werd Calvijn in 1540 weer uitgenodigd terug te keren naar Genève. In 1541 werd Calvijn opnieuw predikant in Genève. In zijn prediking pakte hij de draad weer op, op het punt waar hij was gebleven. Ook begint hij direct met het uitwerken van een nieuwe kerkorde. Vluchtelingen vanuit heel Europa kwamen naar Calvijn om advies.

Op basis van het nieuwe testament werd door Calvijn een viertal ambten voor het kerkelijk leven ingesteld:

  • Doctoren, belast met het onderwijzen van studenten theologie en de opleiding tot predikanten;
  • Predikanten, belast met het preken, de toediening van de sacramenten (Doop en Avondmaal), het onderwijzen en terechtwijzen van mensen;
  • Ouderlingen, belast met de handhaving van de kerkelijke tucht;
  • Diakenen, belast met de zorg van de armen (diaconie).

In 1562 verscheen een psalmbundel (bekend als de Geneefse psalmen), geschikt om gezongen te worden tijdens de eredienst. Calvijn bleef tot aan zijn dood in 1564 in Genève.

Omdat Calvijn een zwaar stempel heeft gedrukt op het gereformeerd protestantisme als kerkelijke stroming worden tegenwoordig calvinisme en gereformeerd protestantisme dikwijls met elkaar vereenzelvigd. Het calvinisme had grote invloed in onder meer Frankrijk met de hugenoten, Schotland, waar John Knox het calvinistische denken verbreidde en waarmee de Schotse Reformatie begon, alsmede in delen van Zwitserland en de Nederlanden. De hugenoten was de naam die de protestanten in de 16e, 17e en 18e eeuw in Frankrijk kregen. De leer sloeg ook in bij de puriteinen in Engeland en in de Verenigde Staten, waar het nog te vinden is in de presbyteriaanse en congregationalistische kerken aldaar. Eind negentiende eeuw maakte het calvinisme, onder leiding van Abraham Kuyper en Herman Bavinck in Nederland een herleving door in de vorm van neocalvinisme.

In Nederland en Vlaanderen is het calvinisme tegenwoordig in een breed kerkelijk spectrum van het protestantisme terug te vinden. De Protestantse Kerk in Nederland en alle gereformeerde kerkgenootschappen baseren zich mede op Calvijns theologie.

Het calvinisme is in verschillende Europese landen en zelfs ver daarbuiten de hoofdstroming geworden van het christendom, dit was ook het geval in Nederland, de Nederlandse Grondwet is zelfs sterk gebaseerd op calvinistische principes, standpunten en uitgangspunten.

J.M. Weststrate

Komende week:
29
Kerkdienst
Kruiskerk - B. van Dijklaan
Aanvang: 16:30 uur.

Kerkdienst
Kruiskerk - B. van Dijklaan
Aanvang: 10:00 uur.

Kerkdienst
Kruiskerk - B. van Dijklaan
Aanvang: 19:00 uur.

werkzaamheden door Ichtus
Achterkamer
Aanvang: 19:00 uur.

Kerkenraad (KKR)
Huiskamer
Aanvang: 20:00 uur.

Avondgebed
Kerkzaal
Aanvang: 19:30 uur.

Gemeentebrief:
Vul hieronder uw e-mailadres in en ontvang automatisch elke week onze gemeentebrief.